BLOG

ธุรการบัญชี (Account Admin)

July 02, 2019

รายละเอียดงาน

จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี, บันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้, สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน, จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน, อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

หญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

ประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้ดี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

POST A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2004-2019 Sourcecode Co., Ltd. All rights reserved.